03/07/15

Na hOileáin

Bád farantóireachta Thóraigh

Is cuid thábhachtach d'oidhreacht an Stáit na hoileáin mhara.  Tá daoine ina gcónaí ar thart ar 30 de na hoileáin mórthimpeall an chósta agus tá oidhreacht chultúrtha luachmhar le fáil orthu. Tá sé mar chuspóir lárnach ag an Roinn seo go leanfaidh pobail bhríomhara, inmharthana ag cur fúthu ar na hoileáin.

Ní mór seirbhísí sásúla agus infreastruchtúr forbartha a chur ar fáil chun inmharthanacht na n-oileán a chinntiú.  Tá sé mar chuspóir ag an Roinn féachaint chuige go ndéantar freastal ar na riachtanais sin trí infheistíocht chaipitil agus reatha a chur ar fail tríd an Roinn féin agus trí Ranna agus eagraíochtaí ábhartha eile.

Tá tús áite tugtha ag an Roinn le blianta beaga anuas d'fhorbairt infreastruchtúr na n-oileán chomh maith le seirbhísí cuimsitheacha rochtana a fhóirdheonú. Tá caighdeán maireachtála phobal na n-oileán feabhsaithe go mór dá réir.

Comhairliúchán Poiblí - Todhchaí na nAerstráicí agus na Suíomhanna Mórthimpeall i gCluain agus Leacht an Aba gar don Chloigeann agus ar Inis Bó Finne, Contae na Gaillimhe

Tá an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta ag lorg aighneachtaí ó pháirtithe leasmhara i dtaca le húsáid a bhaint amach anseo as aerstráicí agus suíomhanna mórthimpeall atá faoi úinéireacht na Roinne i mbailte fearainn na Cluaine agus Leacht an Aba gar don Chloigeann i gContae na Gaillimhe agus i mbaile fearainn na Ceathrún Láir, Inis Bó Finne, Contae na Gaillimhe.

In 2013, rinne an Roinn cinneadh na suíomhanna thuasluaite a dhiúscairt.  Níor leagadh amach modh agus amscála don diúscairt sin ag an am.  Is é críoch an chomhairliúcháin seo tuairimí a lorg ó dhaoine/grúpaí/eagraíochtaí san earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach araon maidir le húsáid fhéideartha na n-aerstráicí agus na suíomhanna mórthimpeall amach anseo.  Ba chóir do dhaoine ar mian leo aighneacht a dhéanamh tabhairt faoi deara nach mór go mbeidh togra san áireamh leo maidir le seirbhísí aeir a sholáthar ag an dá shuíomh.  Úsáidfear na tuairimí a fhaightear chun bonn a chur le breithniúcháin na Roinne i dtaca le diúscairt na suíomhanna.

Tá tuilleadh eolais maidir leis na suíomhanna le fáil ón Roinn trí ríomhphost a chur chuig an seoladh thíos.

Ba cheart na haighneachtaí a mharcáil le “Comhairliúchán maidir le hAerstráicí agus Suíomhanna Mórthimpeall” agus a sheoladh sa phost chuig:

Rannán na nOileán,
An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta,
Na Forbacha,
Gaillimh,
H91 KX39

Nó ar ríomhphost chuig: Site_Consultation@ahg.gov.ie

Is é an 19 Bealtaine 2017 an spriocdháta le haghaidh iarratais a fháil.

Tabhair faoi deara go bhfoilseofar gach iarratas a fhaigheann an Roinn ar a suíomh gréasáin.  Ina theannta sin, tá an Roinn faoi réir fhorálacha an Achta um Shaoráil Faisnéise 2014 agus mar sin de is gá di aon iarraidh a bhreithniú faoin Acht sin.

Má mheasann tú go mbeadh aon chuid de d’aighneacht faoi réir aon cheann de na heisiaimh reachtúla faoin Acht cuir é sin in iúl i d’aighneacht, ag lua go sonrach an t-eisiamh faoinar cheart an t-ábhar a a fhágáil as an áireamh, dar leat.

An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service